Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

DÀN GIÁO XÂY DỰNG CHỐNG SÀN

    DÀN GIÁO XÂY DỰNG - DÀN GIÁO NÊM CHỐNG SÀN
 Hệ dàn giáo nêm - giàn giáo nêm - giàn giáo vietform chống sàn

1. Cây chống đứng D49x2 - L=3.0m
2. Cây chống đứng D49x2 - L=2.5m
3. Cây chống đứng D49x2 - L=2.0m
4. Cây chống đứng D49x2 - L=1.5m
5. Cây chống đứng D49x2 - L=1.0m
6. Cây chống đà D42
7. Cây chống Consol D42
8. Giằng ngang D42x2 - L=1.45m
9. Giằng ngang D42x2 - L=1.15m
10. Giằng ngang D42x2 - L=0.45m
11. Giằng ngang D42x2 - L=0.45m


cây chống d49
CÂY CHỐNG D49


cây chống đứng
CÂY CHỐNG ĐỨNG 

chống đà
CÂY CHỐNG ĐÀ 

chống consol
CÂY CHỐNG CONSOL