Chào mừng Quý khách ghé thăm website Cty Dàn giáo Phoenix

Kiểm Định

- KIỂM ĐINH MỨC CHỊU TẢI KHUNG DÀN GIÁO 1.7M - DÀN GIÁO PHOENIX
- KIỂM ĐỊNH BỘ KHUNG DÀN GIÁO 1.7M

- KIỂM ĐỊNH CHỊU TẢI CÂY CHỐNG TĂNG 4.0M
- KIỂM ĐỊNH KÍCH TĂNG U RỖNG x 0.5M